Artikel 1: Algemeen

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle opdrachten van de Garagepoort Expert tot verkoop en levering door de Garagepoort Expert van zaken en uitvoering door de Garagepoort Expert van werkzaamheden, en op alle overeenkomsten ter zake.
1.2De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna: “afnemer”) van de Garagepoort Expert wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3Op een van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door de Garagepoort Expert schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Offertes

2.1Alle offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van de Garagepoort Expert zijn vrijblijvend. Aanvaarding van bestellingen geschiedt middels schriftelijke opdrachtbevestiging door de Garagepoort Expert.
2.2Onverminderd het bepaalde in artikel 6, zijn in catalogi, brochures, werktekeningen, schema's, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen slechts verbindend voor de Garagepoort Expert indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1Een overeenkomst met de Garagepoort Expert komt niet eerder tot stand dan nadat de Garagepoort Expert in een schriftelijke orderbevestiging, de order van de afnemer heeft geaccepteerd.
3.2De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de Garagepoort Expert het contract heeft ondertekend.
3.3Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor de Garagepoort Expert slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door de Garagepoort Expert zijn geaccepteerd.
3.4Mondelinge toezeggingen door en afspraken met de Garagepoort Expert medewerkers binden de Garagepoort Expert niet dan nadat en voor zover zij door de Garagepoort Expert schriftelijk worden bevestigd.
3.5De afnemer dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de Garagepoort Expert zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan de Garagepoort Expert kenbaar maken, bij gebreke waarvan hij zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

Artikel 4: Prijzen

4.1Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door de Garagepoort Expert opgegeven of met de Garagepoort Expert overeengekomen prijzen af fabriek, derhalve exclusief BTW, verzend- en vrachtkosten, kosten van verzekering en exclusief eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, dan wel andere heffingen.
4.2Door de Garagepoort Expert opgegeven of met de Garagepoort Expert overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij de Garagepoort Expert bekende uitvoeringsomstandigheden bij afnemer en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging kostprijsbestanddelen, zoal bijvoorbeeld de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop de Garagepoort Expert haar verkoopprijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft de Garagepoort Expert het recht de verhoging aan de afnemer door te berekenen.
4.3De Garagepoort Expert is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengekomen. De toepasselijkheid van art. 7a: 1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4De prijzen van de Garagepoort Expert zijn voorts erop gebaseerd dat de installatie op vooraf overeengekomen datum en zonder stagnatie kan plaatsvinden.

Artikel 5: Verpakking

5.1Verpakking voor verzending van producten binnen België wordt door de Garagepoort Expert verzorgd en is in de verkoopprijs begrepen; zulks op de voor de Garagepoort Expert voordeligste wijze.
5.2Indien door de afnemer afwijkende verpakking wordt verlangd, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Uitvoering

6.1Catalogi en prospectussen en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten gewichtsopgaven en dergelijke gegevens zijn vrijblijvend.
6.2Specificaties zoals deze voorkomen op de gegevensbladen van de Garagepoort Expert zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat de Garagepoort Expert hiervan vooraf melding behoeft te doen, en binden haar niet.
6.3De Garagepoort Expert is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers voor de installatie of reparatie in te zetten, zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de afnemer.
6.4Indien is overeengekomen dat de Garagepoort Expert de installatie van de te leveren producten zal verzorgen, dienen vooraf door, en voor rekening van de afnemer, en volgens de instructie van de Garagepoort Expert, de noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Door de Garagepoort Expert gemaakte kosten, ten gevolge van het niet juist opvolgen van voornoemde instructie, zullen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Levering

7.1De door de Garagepoort Expert te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de afnemer de fabriek of het magazijn van de Garagepoort Expert of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.
7.2De tussen de Garagepoort Expert en de afnemer overeengekomen levertijd gaat in, nadat over alle technische details overeenstemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, en de door de afnemer ondertekende opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen.
7.3Overschrijding van de leveringstijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting.
7.4De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.
7.5Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico.
7.6De Garagepoort Expert heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
7.7Voor overschrijding van de levertijd aanvaardt de Garagepoort Expert geen enkele aansprakelijkheid en overschrijding geeft derhalve geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders is bedongen.

Artikel 8: Verzending

8.1Verzending van de zaken komt in beginsel voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dat de kosten van verzending voor rekening van de Garagepoort Expert komen, geschiedt zulks op de voor haar voordeligste wijzen en datum, indien op verzoek van de afnemer een andere wijze van verzending wordt gevolgd, komen eventuele meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 9: Risico- en eigendomsoverdracht

9.1Het risico voor door de Garagepoort Expert te leveren zaken is voor de afnemer vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 7.1.
9.2Alle door de Garagepoort Expert geleverde zaken blijven eigendom van de Garagepoort Expert tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de Garagepoort Expert in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 10: Betaling

10.1Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, op een door de Garagepoort Expert aan te geven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2De Garagepoort Expert is te allen tijde gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvullende) zekerheden te verlangen van de afnemer voor het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.
10.3De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
10.4Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtsweg in verzuim te zijn zonder dat andere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van de Garagepoort Expert op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij over de verschuldigde bedragen aan de Garagepoort Expert een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal worden gerekend.
10.5Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vordering op de afnemer, voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 10% van de hoofdsom, vermeerderd met rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting te bedragen, onverminderd het recht van de Garagepoort Expert, om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen.
10.6In geval van geschillen, hetzij over het aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag, hetzij over de deugdelijkheid van het geleverde, is de afnemer op eerste betreffende verzoek gehouden zekerheid te stellen voor volledige nakoming van zijn betalingsverplichtingen vermeerderd met de rente en kosten door middel van een ten gunste van de Garagepoort Expert af te geven bankgarantie.

Artikel 11: Overmacht

11.1Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de Garagepoort Expert, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.
11.2Indien de Garagepoort Expert door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12: Garantie

12.1De Garagepoort Expert staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verwerkte materialen en voor de juiste installatie van haar producten zulks te harer beoordeling én gedurende de in de opdracht overeengekomen garantietermijn.
12.2Ieder recht op garantie vervalt, indien:
  1. de zaken zijn veranderd of bewerkt door de afnemer of door derden;
  2. de door de Garagepoort Expert gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag, plaatsing etc van de geleverde zaken niet exact zijn opgevolgd;
  3. de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;
  4. klachten omtrent functionering of verborgen gebreken de Garagepoort Expert niet binnen de garantietermijn hebben bereikt;
  5. de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
12.3De Garagepoort Expert is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van orde, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door de Garagepoort Expert geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de zijde van de Garagepoort Expert.
12.4Afnemers verbinden zich de Garagepoort Expert te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend zouden kunnen maken, met betrekking tot door de Garagepoort Expert geleverde en/of geïnstalleerde goederen.
12.5Indien de Garagepoort Expert ter plaatse aard en omvang van de schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

Artikel 13: Reclames

13.1Reclames betreffende uitvoering van de door de Garagepoort Expert verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Garagepoort Expert vervalt.
13.2Reclames ter zake van beschadiging van de door de Garagepoort Expert geleverde zaken dienen op de vrachtbrief te worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan de Garagepoort Expert te worden bevestigd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Garagepoort Expert vervalt.
13.3Reclames ter zake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in de opdracht genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Garagepoort Expert vervalt.
13.4De door de Garagepoort Expert aan de afnemer gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij daartegen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd.
13.5Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
13.6De Garagepoort Expert dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.
13.7Retourzending van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van de Garagepoort Expert. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, en dient de Garagepoort Expert binnen 30 dagen na datum van goedkeuring te bereiken, tenzij anders is overeengekomen.
13.8Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan de Garagepoort Expert te harer keuze de onderdelen of zaken, waarop de reclame betrekking heeft, repareren of vervangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1De aansprakelijkheid van de Garagepoort Expert voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven garantie.
14.2De Garagepoort Expert is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van de Garagepoort Expert voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten.
14.3Behoudens opzet van de Garagepoort Expert, is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
14.4In alle gevallen waarin de Garagepoort Expert gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, teharer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor, of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van de Garagepoort Expert, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
14.5De werknemers van de Garagepoort Expert of door de Garagepoort Expert voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.
14.6Iedere vordering tegen de Garagepoort Expert vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.
14.7De afnemer zal de Garagepoort Expert, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door de Garagepoort Expert van de overeenkomst in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer toekomen jegens de Garagepoort Expert.

Artikel 15: Ontbinding en annulering

15.1Indien en zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is de Garagepoort Expert gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.
15.2Een eventuele annulering door de afnemer van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, kan slechts geschieden na schriftelijke instemming van de Garagepoort Expert. Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld, is de afnemer aan de Garagepoort Expert verschuldigd:
  1. de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten;
  2. de door de Garagepoort Expert gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele order, ten aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

Artikel 16: Rechten van industrieel en commercieel eigendom

16.1Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van de Garagepoort Expert en mogen behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. Aanvrager, koper en/of opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade, welke de Garagepoort Expert lijdt en/of zal lijden tengevolge van overtreding van het hierboven in dit lid omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvrage aan de Garagepoort Expert worden teruggegeven.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

17.1Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht middels arbitrage door een door beide partijen in onderling overleg aan te wijzen arbiter, te houden in 's Hertogenbosch overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd een arbiter te benoemen op verzoek van één der partijen.
17.2Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.